| Klientská zóna |

Riadenie a systém kvality

Našou prioritou je kvalita sortimentu výrobkov. Dôkazom je presun ťažiska z plastickej výroby na výrobu polosuchú.
Strategickým rozhodnutím spoločnosti bolo vybudovanie systému riadenia kvality podľa normy STN ISO 9001:2000 a následné získanie certifikátu. Našou prednosťou je vysoká prispôsobivosť tvarovým požiadavkám zákazníkov. Zabezpečujeme vlastný vývoj, výrobu a poradenský servis na naše materiály. Všetky druhy kontroly sú vykonávané v zhode s platnými ISO normami a preberacími podmienkami vyšpecifikovanými v kúpnej zmluve. Kvalita každej dodávky je dokladovaná osvedčením o kvalite.

LaboratóriumLaboratórna váhaLaboratórne sitá